En psykiskt och fysiskt välmående framtida generation

Förverkliga terapigarantin

Det är lönsammare att ta i bruk terapigarantin nu än att vänta

  • Var fjärde sjukledighet idag beror på psykisk ohälsa. Denna förlorade arbetsinsats kostar ca 850 miljoner euro per år i borttappad produktivitet.
  • Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa kostar idag arbetsgivare cirka 300 miljoner euro om året i direkta kostnader.
  • Just nu betalas det ut en ohållbar mängd sjukförmåner som lätt kunde reduceras med terapigarantin.

Med terapigarantin i bruk

  • Terapigarantin är beräknad att kosta ca 30 miljoner euro i form av anställningkostnader och årligen fem miljoner euro för terapiutbildning.
  • Terapigarantin sparar in 166 miljoner euro som idag går på sjukpenningar.
  • Psykoterapi ökar en arbetstagares produktivitet med sex timmar per vecka.
  • Lågtröskelterapi förebygger förvärrandet av psykisk ohälsa. Ju tidigare man har tillgång till psykisk hjälp med låg tröskel, desto mindre är sannolikheten för att symtomen förvärras och behovet av vård ökar. (Källa: Mielenterveyspooli)

Möjliggör välmående genom motion och social interaktion

Vi bör öka medvetenheten om att hobbyverksamhet och föreningsliv skapar nya sociala nätverk och bidrar till att få var och en känna sig inkluderad. Hobbyverksamhet motiverar den enskilde att vara aktiv då man är omgiven av andra som har samma intressen.

Därför bör vi i första och andra stadiet samt i högskolorna betona vikten av föreningsverksamhet och idrott. Bjud in föreningar för att skapa medvetenhet åt barn och unga om möjligheterna. Läs mera

Vi måste aktivt skapa fler kampanjer och projekt som sporrar var och en till fysisk aktivitet. På kommunal nivå finns t.ex Helsingfors i rörelse, men varför inte stöda motsvarande initiativ på en nationell nivå? Detta förverkligas genom att skapa nationella riktlinjer för kommuner att aktivt satsa på och med låg tröskel erbjuda tillgång till motion och föreningsverksamhet.