En ansvarsfull ekonomisk politik med välmående företag

Just nu är vårt lands ekonomi djupt skuldsatt och vi lever i inflationstider. EK (Finlands näringsliv) har poängterat att Finlands ekonomiska utveckling ligger efter våra nordiska grannar och riskerar att ytterligare halka efter ifall vi inte vidtar åtgärder som vänder trenden.

Om vi inte nu agerar och får bukt på skuldsättningen lämnar vi våra yngre generationer skuldsatta över öronen med en hotad välfärd. Därför krävs det åtgärder nu för att vi även ska ha ett fungerande välfärdssamhälle i framtiden.

Lösningen till skuldsättningen är åtgärder som skapar sysselsättning och sporrar folk till arbete. Vi ska skapa goda förutsättningar för befintliga och nya företag med goda framtidsutsikter att växa och skapa arbetsplatser. Med bland annat en företagarvänlig skattepolitik och avlägsnande av hinder för investeringar och innovation kan vi långsiktigt få bukt på skuldsättningstrenden.

Vårt välfärdssamhälle bygger på att vi har välmående och fungerande företag och en god sysselsättningsnivå. Små och medelstora företag måste ges en reell chans att fortsätta växa och sysselsätta medborgare. Därför är min vision följande:

En ansvarsfull skattepolitik som bidrar till tillväxt och sporrar till arbete.

Ersätt arvs- och gåvoskatten med en överlåtelseskatt

Arv- och gåvoskatten medför mer skada än nytta för vårt näringsliv. Företagare som genomgår oundvikliga generationsskiften i ägarskapet blir tvungna att bedöma ifall de kan fortsätta en i sig hållbar verksamhet.

En överlåtelseskatt skulle öka möjligheterna för företag att planera sin verksamhet och kunna överlåta ägarskap smärtfritt, vilket på lång sikt tjänar både samhället och företaget självt.

Tackla flitfällor

Den nuvarande modellen för arbetslöshetsdagpenning är ohållbar. Just nu beräknas 136 000 personer vara arbetslösa eftersom det är lönsammare för dem än att arbeta. Vårt arbetslöshetssystem ska basera sig på att det alltid lönar sig att arbeta. Därför vill jag se en förkortning av arbetslöshetsdagpenningen enligt ETLA:s modell (Näringslivets forskningsinstitut). En halvering till nio månaders inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning beräknas öka sysselsättningen med 30000-40000 personer.

Samtidigt skulle denna sysselsättningsökning spara in 300-400 miljoner euro och öka skatteintäkterna i och med ökad sysselsättning. Denna modell skulle aktivare rikta resurserna till och stödja dem som av olika sociala skäl, såsom psykiska och fysiska förhinder eller brist på utbildning, har det svårare att söka sig en passlig arbetsplats.

Skapa en rättvis reglering av företagarens pensionsförsäkring

Regeringen gav sommaren 2022 ett förslag till ändringar i lagen om pension för företagare (“FöPL”). Förslaget är både orättvist och ohållbart. Ur ett mikroföretagarperspektiv är lagförslaget ohållbart då det är skadligt för nystartade entreprenörer, små befintliga företag och frilansare. Regeringens förslag går ut på att pensionsavgifterna primärt bestäms baserat på medianlönen i den bransch företagaren är verksam i. Detta riskerar att bli för dyrt för många företagare och frilansare.

Därför vill jag istället se mer handlingsutrymme för våra företagare och föreslår:

  • En modell för företagarnas pensionsförsäkring och sociala förmåner där företagaren själv får utrymme att påverka vad som är en rimlig pensionsförsäkringsnivå i det egna fallet.
  • Över en viss miniminivå av FöPL-försäkring ska det finnas möjlighet att välja hur stort det ytterligare pensionsskyddet ska vara.